Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

tarcza straz miejska kolor cmyk

 

Oferta programowa

Straży Miejskiej m.st. Warszawy

na rok szkolny 2020/2021

Referat Profilaktyki

Straż Miejska m.st. Warszawy

01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45

tel.(22) 5986031; 5986032

fax. (22) 5986025

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.strazmiejska.waw.pl

Założenia oferty programowej

Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2020 – czerwiec 2021).

Odbiorcy:

Dzieci i młodzież

Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.


Rodzice

Proponujemy spotkanie dla rodziców uczniów klas V - VIII szkół podstawowych podczas którego koordynator ds. profilaktyki przeprowadzi prezentację tematu:

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (aspekty prawa związane z zagrożeniami
w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Nauczyciele

Proponujemy:

szkolenie dla nauczycieli -- „Zasady udzielania pierwszej pomocy” (wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora);

konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową - „Karta rowerowa bez tajemnic” (aspekty prawne  regulujące uzyskanie karty rowerowej, informacje oraz wskazówki dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych).


Seniorzy

Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.

„Bezpieczny senior” (zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach,  informowanie jak zachować się w takich sytuacjach; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach).

Ocena realizacji programów profilaktycznych

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.

Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczątką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

Udział placówek oświatowych w programach

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej m.st. Warszawy, dyrektor szkoły, pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów. W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.

Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją,  pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.

Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

W związku ze szczególną sytuacją wynikająca z trwającej pandemii, wspólnie z kadrą pedagogiczną ustalamy zakres, sposób i formę realizacji zadania mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz nas samych.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane, tak jak dotychczas, w placówkach podczas wyznaczonej godziny lekcyjnej z całą klasą lub z jej częścią, w zależności od systemu pracy w danej placówce.

Dla placówek w których nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, przygotowujemy możliwość skorzystania z wybranych przez nas tematów naszej oferty
w formie on-line w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej na której pracuje dana placówka (udostępnionej w uzgodnionym czasie strażnikowi przez nauczyciela). Realizacja zajęć w formie on-line (temat i czas trwania) będzie na bieżąco ustalana z dyrektorem placówki lub osobą przez niego upoważnioną.

Tematy zajęć:

Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach:

„Kto mnie chroni i pomaga” (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych).

1 godzina lekcyjna dla każdej grupy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021.

Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w  przedszkolach i szkołach podstawowych:

„Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia).

1 godzina lekcyjna dla każdej grupy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021.

Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:

„Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).

„Spotkanie z nieznajomym” (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).

1 godzina lekcyjna z każdego tematu; 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021.

Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:

„Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).

1-2 godziny lekcyjne dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021.

Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych:

„Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących).

godzina lekcyjna dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021.

Zajęcia dla uczniów IV i V klas szkół podstawowych (lub grup uczniów) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:

„Rowerowy ruch drogowy”

  1. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

1 – 3 godziny lekcyjne dla każdej klasy realizowane w odstępie czasowym.

Realizacja: wrzesień 2020 – marzec 2021.

  1. Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.

Realizacja: wrzesień – październik 2020 oraz marzec – czerwiec 2021.

Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych:

„Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).

1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Zajęcia dla uczniów VI klas szkół podstawowych:

„Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia).

1-2 godziny lekcyjne dla każdej klasy

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych:

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich).

1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Zajęcia dla uczniów I klas szkół ponadpodstawowych

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa).

1 godzina lekcyjna dla jednej klasy.

Realizacja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

„Teatr na Straży” -  interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na Spektakl edukacyjny pt. „Florka, która pogodziła serce z rozumem”.

Zapraszamy na trzecią edycję przygód Florki, która tym razem poszukuje odpowiedzi na pytanie  „Jak obronić kogoś, komu dzieje się krzywda?”.

Spektakl ma na celu uwrażliwienie młodych widzów na problemy i trudną sytuację osób doświadczających przemocy, rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów przemocy rówieśniczej
i właściwego reagowania na nią z pozycji świadka zdarzenia, poszukiwanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w klasie, zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych, kształtowanie postawy empatii a tym samym budowanie wzajemnego zaufania, otwarcia i tolerancji.

Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do 60 min.

Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 100 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie) lub przygotowana odpowiednio w danej szkole duża sala w placówce.

Uwaga! Realizacja spektakli jest uzależniona od dostępności domów kultury na terenie
m. st. Warszawy oraz wewnętrznych zasad korzystania z sal teatralnych (np. zmniejszona liczba miejsc na widowni) a w przypadku wystawiania spektaklu w szkole od warunków technicznych.

Liczba spektakli może być ograniczona ze względu na obecną sytuację epidemiczną.

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2020 – czerwiec 2021.

ZGŁASZANIE  ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA 

W terminie do 30.11.2020 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

 

adres:  Straż  Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki

01-170 Warszawa,  ul. Młynarska 43/45. 

fax22 598 60 25; 22 598 60 78

 

Zasady zgłaszania na zajęcia  „Rowerowy ruch drogowy”

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.

2). W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10  lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 22 598 60 31/32,  723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).

Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3).  Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz
w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

 

Zgłoszenia w formie mailowej lub kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane.

Zastrzegamy sobie  prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w tematów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską
m.st. Warszawy  działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech