Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

2020 03 top kwiecien 1

17.11.2016 belka infoUtworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu, który pozwoli na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnątrz Straży Miejskiej m.st. Warszawy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta, jak również zapewnienie mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw urzędowych przez Internet.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

 1. Mapowanie procesów – inwentaryzacja obecnego systemu, jego analiza i przygotowanie wymagań systemowych, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego systemu, spełnienia wymagań użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz zidentyfikowanie ewentualnych operacji zbędnych (powodujące np. straty czasu).
 2. Wytworzenie aplikacji będącej zintegrowanym środowiskiem dowodzenia – Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) – zakup usługi opracowania i wytworzenia aplikacji, będącej zintegrowanym środowiskiem dowodzenia, jak również niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu i oprogramowania.

System SWD będzie umożliwiał m.in.:

 • przyjęcie i rejestrację zdarzeń wraz z ich lokalizacją za pomocą: telefonu (numer: 986), sms, e-mail, aplikacji mobilnej, łączności radiowej z wykorzystaniem informacji GPS, Platformy PLICBD UKE (tj. systemu umożliwiającego identyfikację dzwoniącego wraz z jego lokalizacją);
 • bieżącą aktualizację informacji o stanie interwencji/zgłoszenia w systemie głównym przez strażnika;
 • prezentację miejsca zdarzeń na mapie oraz kompleksową weryfikację sytuacji na miejscu zdarzenia przy użyciu systemów zewnętrznych:
 • przekazu z kamer cyfrowych z Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu (ZOSM),
 • informacji o korkach, zdarzeniach drogowych z Zarządu Dróg Miejskich (ZDM),
 • informacji zawartych w Ewidencji gruntów i budynków w przypadku działań operacyjnych (ISEG),
 • lokalizowania pojazdów komunikacji miejskiej ZTM;
 • wymianę informacji między jednostkami (Komendą Stołeczna Policji) za pomocą zintegrowanego systemu wymiany danych o pojazdach odholowanych oraz informatyzację działań (w przypadku komunikacji z podmiotami zapewniającymi usługi holowania);
 • obsługę czynności w sprawach o wykroczenia, tj.:
 1. identyfikację pojazdu na podstawie zdjęcia (system OCR zapewniający identyfikację tablic rejestracyjnych), identyfikację kierowcy/właściciela (zintegrowanie m.in. z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPIK) oraz systemu Źródło, pozwalającego na identyfikację osoby), sporządzanie dokumentacji w formie elektronicznej w czasie rzeczywistym;
 2. prowadzenie ewidencji czynności w sprawach o wykroczenia;
 3. udostępnienie informacji o postępowaniach dotyczących osoby, wobec której toczą się czynności (z wykorzystaniem m.in. ePUAP i portalu informacyjnego SM),
 4. moduł płatności,
 5. zapis danych pochodzących z urządzeń wspomagających dokumentowanie zdarzenia w systemie.

Powyższe funkcjonalności usprawnią m.in. bieżące monitorowanie pracy, pozycjonowanie i dysponowanie patroli pieszych i zmotoryzowanych (GPS), obserwację miejsca zdarzenia oraz wytyczenie najszybszej drogi dotarcia patrolu na miejsce, jak również usprawnią obsługę czynności w sprawach o wykroczenia.

Ponadto w ramach powyższego systemu przewiduje się:

 • utworzenie Centralnego System Obiegu i Zarządzania Informacją tj. platformy wymiany danych wewnętrznych (poczta elektroniczna, system obiegu dokumentów, kadry (ewidencja i zarządzanie zasobami ludzkimi – ERP MAAT), magazyn (środki trwałe), logistyka, helpdesk, zarządzanie budynkami (kamery)),
 • utworzenie analitycznej hurtowni danych, integrującej dane z różnych systemów/aplikacji, zasilanej danymi zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • utworzenie środowiska wymiany informacji międzysystemowej, zapewniającego integrację pomiędzy modułami nowego systemu oraz innymi systemami, w tym systemami wykorzystywanymi w przyszłości,
 • umożliwienie integracji systemu z m.in. Komendą Stołeczną Policji, Zakładem Obsługi Monitoringu, czy też z Tramwajami Warszawskimi, co zapewniłoby szybką wymianę danych z innymi jednostkami Miasta i administracji publicznej.

Na bazie powyższego systemu uruchomiony zostanie również Portal informacyjno-usługowy, w ramach którego zostaną udostępnione między innymi następujące nowe lub istotnie udoskonalone e-usługi skierowane do obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów:

 • „Gdzie jest mój samochód” – usługa o 4 stopniu dojrzałości, umożliwiająca obsługę drogą elektroniczną spraw związanych z odholowaniem samochodu, w tym załatwienie wszystkich formalności online, tj. otrzymanie informacji, gdzie odebrać samochód wraz z możliwością płatności mandatów drogą elektroniczną;
 • Usługa zgłoszenia zdarzenia i zdalnego śledzenia interwencji – usługa o 3 stopniu dojrzałości, umożliwiająca zgłoszenie zdarzenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej, jak również jego monitorowanie tą samą drogą i ewentualne uzyskanie automatycznej informacji o jego zakończeniu;
 • Udostępnianie informacji publicznej przez www – usługa o 4 stopniu dojrzałości, umożliwiająca otrzymanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej przez Internet;
 • Usługa rekrutacji do pracy w SM przez Internet – usługa o 4 stopniu dojrzałości, umożliwiająca załatwienie wszelkich formalności związanych z aplikowaniem do pracy;
 • Usługa potwierdzania i monitorowania stanu zgłoszenia – usługa o 3 stopniu dojrzałości pozwalająca na uzyskanie automatycznej informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu interwencji.

Całkowita wartość projektu to 
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 

Partnerem Projektu jest Polska Agencja Kosmiczna POLSA.

PAK logo 75

stopka ue

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech