Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

raporty

epuap

poznaj sm

Udostępnianie akt, sporządzanie i wydawanie kopii lub odpisów oraz uwierzytelnianie odpisów.

Straż Miejska m.st. Warszawy udostępnia akta sprawy, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie kopie lub uwierzytelnione odpisy stronom postępowania, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym w siedzibie Oddziału, który prowadzi lub zakończył prowadzenie czynności wyjaśniających.

Udostępnia się akta sprawy, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie kopie lub uwierzytelnione odpisy po złożeniu wniosku, uzyskaniu zgody oraz wykazaniu uprawnienia do dostępu do danej sprawy, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości. Wzory wniosków stanowią odpowiednio załączniki nr 1 - 5.

Prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu czynności wyjaśniających, osobie co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku
o ukaranie, z chwilą przystąpienia do przesłuchania po powiadomieniu jej o treści zarzutów albo z chwilą wezwania jej do złożenia pisemnych wyjaśnień. Za zgodą prowadzącego czynności wyjaśniające akta mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

Kopie dokumentów z akt sprawy lub uwierzytelnione odpisy z akt sprawy lub kopie dokumentów na informatycznym nośniku danych lub kopie dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych wydaje się po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty, którą należy uiścić za ilość wymienionych we wniosku kart lub nośników, następnie uiszczeniu stosownej opłaty na poniżej podany rachunek bankowy i dostarczeniu do Straży Miejskiej m.st. Warszawy potwierdzenia uiszczenia opłaty.

Rachunek bankowy numer:

Straż Miejska m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45; 01-170 Warszawa
CITY HANDLOWY
numer rachunku: 57 1030 1508 0000 0005 5005 3063
w tytule przelewu należy wpisać: sygnaturę akt sprawy, ilość kart lub nośników podlegających opłacie i opis za co wniesiono opłatę (np. opłata za wydanie kopii dokumentów na informatycznym nośniku danych).

Nie przesyła się odpisów akt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy:

Kopia dokumentów podlega opłacie w wysokości 1 złotych za każdą stronę dokumentu;
Kopia na informatycznym nośniku danych podlega opłacie w wysokości 1 złotych za każdą stronę dokumentu powiększoną o 6 złotych za każdy wydany nośnik;
Kopia dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych podlega opłacie
w wysokości 6 złotych za każdy wydany nośnik.
Uwierzytelniony odpis podlega opłacie w wysokości 6 złotych za każdą stronę dokumentu

WZORY wniosków do pobrania:

1. Załącznik nr 1. Wniosek o udostępnienie do wglądu akt sprawy o wykroczenie.

2. Załącznik nr 2. Wniosek o wykonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy o wykroczenie.

3. Załącznik nr 3. Wniosek o wydanie z akt sprawy o wykroczenie kopii/ kopii dokumentów elektronicznych/ kopii akt na informatycznym nośniku danych/ kopii zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku*. 

4. Załącznik nr 4. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt sprawy o wykroczenie.

5. Załącznik nr 5. Wniosek o udostępnienie do zapoznania zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku w sprawie o wykroczenie. 

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech