Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Kierownik Referatu Księgowości Finansowej 

Do zadań Referatu Księgowości Finansowej należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian zasad (polityki) rachunkowości,
2) przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej procedur obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz regulacji w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku konieczności ich aktualizacji
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych Straży Miejskiej z uwzględnieniem specyfiki jednostki sektora finansów publicznych i wymogów sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości w Straży Miejskiej;
4) uzgadnianie stanu oraz wycena, ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych składników majątkowych, aktywów i pasywów Straży Miejskiej;
5) wystawianie i rejestrowanie rachunków i faktur, not korygujących treść faktur oraz not księgowych dotyczących działalności Straży Miejskiej na podstawie dokumentów przygotowanych przez właściwe komórki merytoryczne;
6) dokonywanie analizy czynności z tytułu dostaw i świadczenia usług w zakresie podatku od towarów i usług, a także prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz sporządzanie rejestrów i właściwych deklaracji VAT;
7) sporządzanie deklaracji wpłat na PFRON;
8) przygotowywanie dokumentów do zapłaty w tym dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
9) występowanie o potwierdzenie zasadności uruchomienia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych do właściwego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
10) prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania środków na wydatki, w tym zawartych umów roku budżetowego i lat następnych, zgodnie z limitami określonymi w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz jego bieżąca kontrola, jak również prognozowanie środków na wydatki zapewniające płynność finansową;
11) analiza należności pieniężnych Straży Miejskiej oraz przygotowywanie dokumentacji w sprawach należności podlegających windykacji zgodnie z przepisami wewnętrznymi Straży Miejskiej;
12) monitorowanie przyjmowania wadiów i zabezpieczeń wykonania umów oraz na podstawie dyspozycji z komórek merytorycznych dokonywanie zwrotu wadiów i zabezpieczeń;
13) sporządzanie przelewów za zaciągnięte zobowiązania w obrocie bezgotówkowym, współpraca z bankiem w zakresie rachunków prowadzonych na rzecz Straży Miejskiej;
14) obsługa kasowa Straży Miejskiej;
15) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Socjalnej oraz prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowo-księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech