Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

raporty

epuap

poznaj sm

Tekst ujednolicony uchwały nr VI/59/2007 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone:

 

  1. Uchwałą nr IX/159/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
  2. Uchwałą nr XXI/409/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
  3. Uchwałą nr LXXXIV/2158/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r.
  4. Uchwałą nr XXI/535/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r.

 

UCHWAŁA Nr VI/59/2007

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 oraz z 2014 r. poz. 486) uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej m.st. Warszawy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta stołecznego Warszawy i Komendantowi Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

§3

Traci moc:

1) uchwała Nr LXVII/565/98 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 1998 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy,

2) uchwała Nr XLII/557/2001 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 listopada 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                                                                                                       Rady m.st Warszawy

załącznik do uchwały Nr VI/59/2007

Rady m.st Warszawy

z dnia 2 marca 2007 roku

w sprawie nadania Regulaminu

Straży Miejskiej m.st. Warszawy

REGULAMIN

STRAŻY MIEJSKIEJ M.ST. WARSZAWY

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zwanej dalej „Strażą Miejską".

§2

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1220),

4) statutu Straży Miejskiej m.st. Warszawy,

5) niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży miejskich.

ROZDZIAŁ II - Struktura organizacyjna i zasady działania

§3

Funkcjonowanie Straży Miejskiej, opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§4

(uchylony)

§5

1. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,

2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

3) składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań Straży Miejskiej, w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta,

4) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

2. Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i kompetencje realizuje upoważniony przez niego Zastępca.

3. Dla właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej, Komendant wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe.

§6

Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1) I Zastępcy Komendanta,

2) II Zastępcy Komendanta,

3) Zastępcy Komendanta ds. Logistyki,

4) Głównego Księgowego.

§7

1. W szczegółowej strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej wyodrębnia się oddziały, wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej przedstawia schemat stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Strukturę etatową oddziałów, wydziałów, referatów, zespołów i liczbę samodzielnych stanowisk w Straży Miejskiej, zakres działania poszczególnych jednostek, komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta.

§8

1. Pracą oddziału i wydziału kieruje naczelnik, pracą referatu kierownik.

2. Naczelnicy i kierownicy kierują przyporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanym przez te komórki oraz określonym dla nich szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

3. Zastępcy Komendanta organizują i nadzorują pracę podległych im komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.

§9

Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników i innych pracowników Straży Miejskiej wskazuje regulamin wynagradzania w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, określony przez Komendanta w odrębnym trybie, a w zakresie nieuregulowanym tymi zasadami, przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

§10

Uprawnienia i obowiązki zatrudnionych w Straży Miejskiej strażników, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

określają ustawy, w szczególności ustawa o strażach gminnych i ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 11

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem miasta stołecznego Warszawy.

§ 12

1. Stanowiska, rodzaj umundurowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w Straży Miejskiej, określają odrębne przepisy.

2. W Straży Miejskiej dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją - zajmowanym stanowiskiem, z wyjątkiem pracowników administracyjnych, którym dystynkcje nie przysługują.

3. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów umundurowania określa regulamin, nadawany przez Komendanta.

§13

Sposób i tryb naboru kandydatów do Straży Miejskiej określa, w drodze zarządzenia, Komendant.

ROZDZIAŁ III - Postanowienia końcowe

§ 14

(uchylony)

§15

(uchylony)

§16

Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej następuje w trybie jego nadania przez Radę miasta stołecznego Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech