Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

Straż miejska wspiera samorząd terytorialny w realizacji obowiązku ochrony zwierząt na terenie miasta. W strukturze straży miejskiej funkcjonuje wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. Funkcjonariusze zatrudnieni w Referacie udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, które pozostają w granicach miasta.

Działania Ekopatrolu w roku 2019

Chronimy nie tylko ludzi – również zwierzęta mogą liczyć na pomoc strażników, co znajduje swoje odbicie w danych. Tam, gdzie niezbędna jest specjalistyczna pomoc, kierowany jest Ekopatrol – wyszkolony w zakresie pomocy zwierzętom. Pracuje w nim 39 funkcjonariuszy, którzy od ubiegłego roku dysponują 16 radiowozami w tym 5 radiowozami z napędem elektrycznym, przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt.
Dodatkowe informacje dotyczące działalności Ekopatrolu w 2019: TUTAJ

Skrót informacji dotyczących działalności Ekopatrolu w 2018

W trakcie podjętych w 2018 roku działań funkcjonariusze z Ekopatrolu udzielili pomocy 12 621 zwierzętom – 39% z nich stanowiły ptaki, 42% ssaki i 3% gady. Ponadto funkcjonariusze podejmowali działania w sprawach dotyczących owadów, np. os.
W 2018 roku w związku z podejrzeniem spalania substancji niedozwolonych, strażnicy miejscy przeprowadzili 8 807 kontroli. Dotyczyły one w większości (72%) spalania substancji niedozwolonych w instalacjach/urządzeniach domowych.
Funkcjonariusze w 7 315 przypadkach nie potwierdzili nieprawidłowości.
W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości strażnicy nałożyli 503 mandaty karne oraz 262 razy zastosowali środki oddziaływania.
Więcej informacji odnośnie działań Ekopatrolu znajduje się TUTAJ.

 

Ekopatrol w 2017 roku

Po raz kolejny w działalności Ekopatrolu liczba odłowionych zwierząt, które potrzebowały pomocy, przekroczyła 10 tys. W ubiegłym roku do straży miejskiej z prośbą o udzielenie pomocy zwierzętom zwracano się aż 38,6 tys. razy. Liczba zgłoszeń i interwencji z roku na rok rośnie. Ekopatrol w stolicy jest coraz bardziej potrzebny. Pomaga nie tylko błąkającym się psom i wolno żyjącym kotom, ale coraz częściej zwierzętom dziko żyjącym.

Szczegółowy raport z działań związanych ze zwierzętami można znaleźć TUTAJ.

Działania Ekopatrolu w roku 2016

Pierwszy raz w historii działalności Ekopatrolu liczba odłowionych zwierząt, które potrzebowały pomocy, przekroczyła 10 tys. Na tym nie koniec rekordowych liczb. W ubiegłym roku do straży miejskiej z prośbą o udzielenie pomocy zwierzętom zwracano się aż 36,5 tys. razy. Liczba zgłoszeń i interwencji stale rośnie. Eko Patrol w stolicy jest coraz bardziej potrzebny. Pomaga nie tylko bezdomnym psom, ale coraz częściej zwierzętom egzotycznym i dziko żyjącym.

Pracuje w nim 46 funkcjonariuszy, którzy od ubiegłego roku dysponują 11 radiowozami przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt.

W 2016 r. do straży miejskiej wpłynęło 36 516 zgłoszeń dotyczących zwierząt, z czego 90% stanowiły zgłoszenia od mieszkańców. Jest to trzeci – co do częstotliwości wpływających zgłoszeń – obszar zainteresowania mieszkańców.

Najczęściej o pomoc prosili mieszkańcy z dzielnic: Mokotów (11%) i Śródmieście (9%), natomiast najrzadziej z dzielnic: Wilanów (2%), Ursus (2%), Wesoła (2%), Rembertów (2%).

Na podstawie zgłoszeń Eko Patrol podjął 17 960 interwencji. W ich trakcie strażnicy z Eko Patrolu odłowili w sumie 10 553 zwierząt, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do roku ubiegłego. O 20% wzrosła liczba odłowionych ptaków, ssaków o ponad 11%, a gadów o 24%.

Znaczącą część ssaków stanowiły psy (2 890) i koty (1 652).

Więcej informacji dotyczącej działań Eko Patrolu można znaleźć TUTAJ .

 

Działania Referatu ds. Ekologicznych w 2015 r.

34 026 zgłoszeń dotyczących zwierząt wpłynęło do straży miejskiej w 2015 r. Jest to trzeci, co do częstotliwości wpływających zgłoszeń, obszar zainteresowania mieszkańców. Najczęściej o pomoc prosili mieszkańcy z terenu dzielnic Mokotów i Śródmieście. 

Strażnicy z Ekopatrolu odłowili ponad 9 tys. zwierząt – o ponad pół tysiąca więcej niż rok wcześniej. Eko Statystyka świadczy o rosnącej empatii mieszkańców wobec zwierząt, ale również o rosnącym znaczeniu działań podejmowanych przez strażników miejskich w tym zakresie.

W 12 dzielnicach odnotowano wzrost liczby zdarzeń, a tym samym interwencji podejmowanych przez strażników miejskich. Najwyższy dotyczy dzielnic Rembertów, Ursynów i Śródmieście.

45% interwencji podjęto w związku z psami i kotami, w większości bezpańskimi. Aż 13% interwencji dotyczyło zwierząt dziko żyjących.

Ze względu na rosnącą liczbę interwencji, zwierzętom pomagają strażnicy miejscy ze wszystkich pionów formacji. Tam, gdzie niezbędna jest wyspecjalizowana pomoc, kierowany jest Eko Patrol – wiodący w zakresie działań dotyczących zwierząt. Pracuje w nim 43 funkcjonariuszy, którzy od ubiegłego roku dysponują 11 radiowozami przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt.

Po raz kolejny padł rekord liczby podjętych przez Eko Patrol interwencji i odłowionych zwierząt. Funkcjonariusze z Eko Patrolu interweniowali 16 464 razy i odłowili o ponad pół tysiąca zwierząt więcej niż w 2014 r.

Aż o 26% wzrosła liczba odłowionych przez Eko Patrol ptaków. Mniej natomiast odłowiono psów i kotów. Liczba odłowionych psów i kotów spadła odpowiednio o 5,2% i 13,8%.

Dzięki strażnikom miejskim ponad 1,3 tys. zwierząt wróciło do środowiska naturalnego, to niemal o 30% więcej niż w 2014 r. Większa liczba odłowionych ptaków, a także pomoc zwierzętom egotycznym, wpłynęła na ponad 18% wzrost liczby zwierząt przekazanych do specjalistycznych ośrodków warszawskiego ogrodu zoologicznego. Spadła i to znacznie – o 15% – liczba zwierząt przekazanych do schroniska. 

Więcej informacji: 

Strażnicy miejscy coraz częściej pomagają zwierzętom – rekordowa Eko statystyka za 2015 r.

 

 

Działania Referatu ds. Ekologicznych w 2014 r.

Ekopatrol interweniował w 2014 r. w 16 tys. przypadków. W porównaniu do 2013 r. liczba interwencji Ekopatrolu wzrosła o blisko 6%.

Porównanie liczby interwencji Referatu ds. Ekologicznych w latach 2011-2014

Tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę interwencji, jest wyraźna i utrzymuje się od lat. W ocenie strażników wpływ ma na to m.in. wzrost świadomości prawnej wśród mieszkańców i częstsze reagowanie na potrzeby zwierząt. Zauważalna jest też coraz większa wiedza mieszkańców dotycząca zakresu działań Ekopatrolu i rosnące zaufanie do pracujących w nim strażników.

Podział zwierząt odłowionych przez Ekopatrol w 2014 r.

W trakcie podjętych interwencji strażnicy z Ekopatrolu odłowili w sumie 8 636 zwierząt. Znaczącą część stanowiły zwierzęta bezdomne, agresywne, porzucone lub zagubione, wśród nich w większości były to psy (2 977) i koty (1 520).

W dalszej kolejności wyliczyć należy m.in. nietoperze (244), jeże (218), wiewiórki (81), kuny (62), dziki (54), sarny (44). Odłowiono też m.in. borsuka (1), jenota (1), szynszyla (1), tchórzofretkę (1). Wśród odłowionych ptaków najwięcej było gołębi (1120), kaczek (568), wron (226), jerzyków (157), wróbli (154) i srok (128), ale zdarzały się też przypadki odłowień trzmielojada (1), kormorana (1), sokoła (1). Wśród gadów odłowionych przez strażników z Ekopatrolu najwięcej było żółwi czerwonolicych (30), zaskrońców (25), traszek (20). Zdarzały się pojedyncze przypadki odłowienia agamy brodatej, boa dusiciela, pytona królewskiego czy skorpiona.


Najwięcej zwierząt odłowiono w maju (1 115) i czerwcu (1 025) - dwukrotnie więcej niż w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. W ocenie strażników rosnąca liczba odłowień (zwłaszcza psów i kotów) w miesiącach wiosenno-letnich ma najczęściej związek z celowym porzucaniem zwierząt.

Wszystkie odłowione zwierzęta przekazywane były pod opiekę wyspecjalizowanych podmiotów, które udzielały im dalszej profesjonalnej pomocy.

 

 

Zwierzęta przekazane poszczególnym podmiotom w 2014 r.

W 2014 r. do schroniska przekazano 2 924 zwierzęta, do ZOO – 2 514, do lecznic – 914. Do środowiska naturalnego wróciło 1 018 zwierząt, zaś bezpośrednio do właściciela 811 zwierząt. Wszystkie załogi Ekopatrolu wyjeżdżające w rejon działań wyposażone są w specjalne czytniki służące do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa lub kota. Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń zagubione zwierzęta trafiają bezpośrednio do właściciela, zamiast do schroniska. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla właściciela jak i zwierzęcia, które unika stresu związanego z pobytem w nowym miejscu.

 
I półrocze 2014 roku
 
Więcej zgłoszeń i więcej interwencji dotyczących zwierząt. W I półroczu 2014 r. straż miejska odebrała ponad 17 tys. zgłoszeń. W porównaniu do I półrocza 2013 r. odnotowano wzrost na poziomie 20%. Kolejny rok z rzędu wzrosła również liczba interwencji podejmowanych przez Ekopatrol. Strażnicy z Ekopatrolu interweniowali blisko 8 tys. razy i odłowili ponad 4 tys. zwierząt.
 
Po raz kolejny odnotowano rekordową liczbę interwencji Ekopatrolu. W I półroczu 2014 r. strażnicy z Ekopatrolu interweniowali 7 998 razy, a to oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. liczba interwencji strażników wzrosła o ok. 9%.

Tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę interwencji, jest wyraźna i utrzymuje się od lat. W ocenie strażników wpływ ma na to m.in. wzrost świadomości prawnej wśród mieszkańców i częstsze reagowanie na potrzeby zwierząt. Zauważalna jest też coraz większa wśród mieszkańców wiedza dotycząca zakresu działań Ekopatrolu i rosnące zaufanie do pracujących w nim strażników.

Liczba interwencji Referatu ds. Ekologicznych w I półroczu 2013 r. i 2014 r.

W trakcie podjętych interwencji strażnicy z Ekopatrolu odłowili w sumie 4 278 zwierząt; były to najczęściej bezdomne, agresywne, chore lub porzucone ssaki – wśród nich najwięcej było psów (1 430) i kotów (644).


Podział zwierząt odłowionych przez Ekopatrol w I połowie 2014 r.

W dalszej kolejności wyliczyć można m.in. jeże (119), nietoperze (48), wiewiórki (48), kuny (31), dziki (36), sarny (25). Odłowiono też m.in. 10 królików, 10 zajęcy, 5 bobrów, 8 łosi, 1 borsuka, 1 jenota.
Wśród odłowionych ptaków najwięcej było kaczek (518), gołębi (470), wron (147), wróbli (97) i srok (88), ale zdarzały się też przypadki odłowień pustułek (15), papug (12), łabędzi (6), kur (5), mysikrólików (2), a nawet sokoła (1), perkoza (1) czy kormorana (1).

Wśród odłowionych przez strażników z Ekopatrolu gadów najwięcej było traszek (20), żółwi czerwonolicych (13) i zaskrońców (11). Zdarzały się pojedyncze przypadki odłowień aksolotla meksykańskiego, jaszczurki zwinki, padalca, pająka kątnika, czy agamy brodatej.

Najwięcej zwierząt odłowiono w maju (1 115) i czerwcu (1 025) - dwukrotnie więcej niż w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. W ocenie strażników rosnąca liczba odłowień (zwłaszcza psów i kotów) w miesiącach wiosenno-letnich ma najczęściej związek z celowym porzucaniem zwierząt.

Wszystkie odłowione zwierzęta przekazywane były pod opiekę wyspecjalizowanym instytucjom, które udzielały im dalszej specjalistycznej pomocy. Zwierzęta przekazywano do miejsc czasowego lub stałego pobytu (m.in. schronisko – Paluch, lecznice, ZOO). Część odłowionych zwierząt, które nie wymagały leczenia ani specjalistycznej pomocy, wróciła do swojego naturalnego środowiska. Takich przypadków było 675.

Liczba zwierząt przekazanych poszczególnym podmiotom w I połowie 2014 r.

Bezpośrednio do właściciela – unikając stresu związanego z pobytem w schronisku – mogło wrócić 405 psów i kotów. Wszystkie załogi Ekopatrolu wyjeżdżające w rejon działań wyposażone są w specjalne czytniki służące do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa lub kota tzw. transpondera, który umieszczony jest pod skórą zwierzęcia. Dzięki tym urządzeniom w wielu przypadkach zagubione zwierzęta trafiają bezpośrednio do właściciela, zamiast do schroniska.

 
Rok 2013
 
Boa, skorpion, skunks, agama, kameleon, porzucone szczeniaki - to tylko niektóre ze zwierząt, którym pomogli strażnicy w 2013 roku. Ponad 40 interwencji w ciągu doby, 1 200 w ciągu miesiąca, 15 000 w ciągu roku. Przeszło 8,5 tysiąca odłowionych rannych, zagubionych, dzikich lub agresywnych zwierząt. Zaufanie do Ekopatrolu rośnie z roku na rok, rośnie też świadomość prawna mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt. Najczęściej o pomoc Ekopatrol był proszony przez mieszkańców Mokotowa (2 932 zgłoszenia), Pragi Południe (2 528 zgłoszeń), Śródmieścia (2 377 zgłoszeń) i Białołęki (2 286 zgłoszeń).
 
W 2013 roku funkcjonariusze z Ekopatrolu zrealizowali w sumie 15 150 interwencji. To o 14% więcej niż w 2012 roku i 16% więcej niż w roku 2011. 
 
 
 
Liczba interwencji zrealizowanych przez Referat ds. Ekologicznych w latach 2011-2013
Tradycyjnie już największą grupę odłowionych zwierząt stanowiły ssaki, najmniejszą – gady. Strażnicy z Ekopatrolu odłowili 5 485 ssaków (64% ogółu odłowionych zwierząt), 3 004 ptaki (35% odłowionych zwierząt) i 91 gadów (1%). 
 
Wśród 8 580 odłowionych zwierząt najwięcej było psów - 3 179 (37%) i kotów – 1 486 (17%). Pokaźną grupę wśród odłowionych ssaków stanowiły również nietoperze (276) i jeże (178). Zdarzały się też przypadki odłowienia łosi, skunksów, czy zajęcy. W sumie odłowiono 32 różne gatunki ssaków. 
 
Odłowiono 86 różnych gatunków ptaków - dominowały gołębie (1 002) oraz kaczki (641).
 
W grupie odłowionych gadów najwięcej było żółwi czerwonolicych (28) i zaskrońców (21). Podczas interwencji odławiano też węże boa, pytony, żmije zygzakowate, agamy brodate czy kameleony. W sumie odłowiono 17 różnych gatunków gadów. 
 
W porównaniu do roku 2012 ogólna liczba odłowionych zwierząt wzrosła o 9%. Na podobnym poziomie od 2011 r. utrzymuje się liczba odławianych gadów. 
 
 
Udział procentowy zwierząt odłowionych przez ekopatrol w 2013 r.
 
Bezdomne, porzucone lub zagubione, a także dzikie i ranne zwierzęta były odławiane przy pomocy specjalistycznego sprzętu  i przekazywane pod opiekę innym wyspecjalizowanym instytucjom, które udzielały im dalszej pomocy. Wszystkie zwierzęta zostały przewiezione do miejsc czasowego lub stałego pobytu:
- 3 280 zwierząt przewieziono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- 2 183 trafiło do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
- 972 zwierząt wróciły do swojego naturalnego środowiska 
- 939 przewieziono do lecznic weterynaryjnych
- 816 przekazano bezpośrednio właścicielom
 
„Miniony rok był bardzo pracowity. Liczba interwencji była znacznie większa niż w roku poprzedzającym – tym razem prawie o dwa tysiące. Ta rosnąca tendencja utrzymuje się od lat. Z jednej strony to wynik tego, że coraz więcej mieszkańców ma świadomość istnienia Referatu ds. Ekologicznych. Mieszkańcy, widząc zaangażowanie strażników z Ekopatrolu, coraz bardziej nam ufają i częściej dzwonią z prośbą o pomoc. Z drugiej strony – rośnie świadomość prawna dotycząca ochrony zwierząt. Ludzie częściej i chętniej reagują na ich potrzeby. Są świadomi tego, że mogą zwrócić się do nas o pomoc – nawet gdy interwencja ma dotyczyć rannego pisklaka, bo pomagamy również tym najmniejszym. Warto podkreślić, że w porównaniu do 2012 roku o około 16% wzrosła liczba odłowionych psów i kotów, które Ekopatrol przekazał bezpośrednio właścicielom, oszczędzając zwierzęciu stresu związanego z pobytem – choćby przejściowym – w schronisku. Wszystko dzięki czipowaniu pupili, na co na szczęście decyduje się coraz więcej warszawiaków” – podsumowuje 2013 rok kierownik Ekopatrolu Piotr Mostowski. 
 
Referat ds. Ekologicznych (Ekopatrol) wspiera samorząd terytorialny w zadaniu ochrony zwierząt na terenie miasta. Pracują w nim wysoko wykwalifikowani funkcjonariusze, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem do odławiania i transportu zwierząt. Wykonują działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych oraz wolno żyjących. Strażnicy udzielają również bieżącej, specjalistycznej pomocy zwierzętom dzikim, chorym lub rannym. 
 
Rok 2012
 
W 2012 r. funkcjonariusze z ekopatroli zrealizowali w sumie 13246 interwencji. W porównaniu do 2011 r. odnotowano ok. 1,5% wzrost w zakresie ilości wykonanych interwencji, natomiast  w stosunku do roku 2010 wzrost wynosi 9%. Wpływ na utrzymującą się tendencję wzrostową ma - w ocenie strażników - kilka czynników, w tym przede wszystkim zauważalny wzrost świadomości prawnej wśród mieszkańców i częstsze reagowanie na potrzeby zwierząt. Zauważalne jest także zwiększenie zaufania do ekopatroli.

 eko patrol 05

Strażnicy z ekopatroli odłowili w 2012 r. 7832 sztuki zwierząt, przede wszystkim bezdomne psy (3149) i koty (1402). W porównaniu do roku 2011 ogólna liczba odłowionych zwierząt wzrosła prawie o 6%. Na porównywalnym z rokiem 2011 poziomie utrzymała się liczba odłowionych gadów. 

 eko patrol 04

Bezdomne, niejednokrotnie porzucone lub zagubione, a także dzikie i ranne zwierzęta były odławiane i przekazywane pod opiekę innym wyspecjalizowanym instytucjom, które udzielały im profesjonalnej pomocy. Referat Ekologiczny w 2012 r. przekazał do miejsc czasowego lub stałego pobytu 6614 zwierząt, w tym:

• 3203 do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 
• 860 do lecznic weterynaryjnych, 
• 1849 do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
• 702 przekazano właścicielom.

W 2012 roku dzięki strażnikom do środowiska naturalnego powróciło 920 zwierząt.

Strażnicy z Referatu ds. Ekologicznych w 2012 r. uczestniczyli zarówno w merytorycznych szkoleniach wewnętrznych, jak również w szkoleniach dotyczących obszaru ochrony środowiska naturalnego organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w tym m. in.:

• dot. szeroko pojmowanej ochrony zwierząt – zorganizowane przez BOŚ,
• dot. zwierząt egzotycznych – zorganizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny.

Rok 2011

W 2011 r. funkcjonariusze z ekopatroli zrealizowali 13047 interwencji. W porównaniu do 2010 r. odnotowano 8-procentowy wzrost interwencji, natomiast w stosunku do roku 2009 - niemal 30-procentowy wzrost.

 eko patrol 03

W ocenie funkcjonariuszy Referatu ds. Ekologicznych, wpływ na utrzymującą się tendencję wzrostową interwencji ma kilka czynników, w tym wzrost świadomości prawnej mieszkańców, reagowanie na potrzeby zwierząt oraz zaufanie do ekopatroli. O ile wzrosła liczba interwencji, to ekopatrole rzadziej odławiały zwierzęta z terenu miasta.

 eko patrol 02

Strażnicy z ekopatroli odłowili w 2011 r. 7368 zwierząt, w tym przede wszystkim bezdomne psy i koty. Ogólna liczba odłowionych zwierząt spadła, natomiast o 50 procent wzrosła liczba odłowionych gadów. Jak oceniają strażnicy, hodowla węży, jaszczurek, żółwi jest coraz popularniejsza, ale nie wszyscy hodowcy-amatorzy w sposób właściwy obchodzą się z tymi zwierzętami, co prowadzi np. do ucieczek zwierząt z niezabezpieczonych terrariów.

Bezdomne, porzucone, dzikie, zagubione i ranne zwierzęta były odławiane i przekazywane innym instytucjom, które udzielały im profesjonalnej pomocy. Referat ds. Ekologicznych w 2011 r. przekazał do miejsc czasowego lub stałego pobytu 5728 zwierząt, w tym:

• 3442 do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

• 675 do lecznic weterynaryjnych,

• 1611 do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dzięki działaniom podjętym przez strażników z ekopatroli, w 2011 r. do środowiska naturalnego wróciło 765 zwierząt.

---

W trakcie wykonywania codziennych zadań funkcjonariusze z Referatu ds. Ekologicznych wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt. Istotnym elementem mającym wpływ na usprawnienie pracy był zakup i doposażenie Referatu w lipcu 2011 r. w dwa nowe samochody marki Fiat Scudo. Zakup został sfinansowany ze środków Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. W grudniu 2012 r. Referat ds. Ekologicznych wzbogacił się o kolejne auta - trzy nowe samochody marki Renault Kangoo. Zakup został sfinansowany ze środków Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Wszystkie pojazdy są wyposażone i przystosowane do przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 

 eko patrol 01

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech