Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi

Straż Miejska miasta stołecznego Warszawy otrzymała od Prezydenta m.st. Warszawy uprawnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz

uchwały Rady m.st. Warszawy LXI/1631/2018 z 08 lutego 2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

a także

uchwały nr XV/351/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

oraz

uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 z XXX2/976/2020uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 z XXX2/976/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

.

Nieczystości ciekłe

Jeżeli posiadasz na swojej posesji bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych pamiętaj, że masz obowiązek podpisania umowy z firmą asenizacyjną na odbiór tych nieczystości. Musisz posiadać i udostępnić na żądanie funkcjonariusza także rachunki lub faktury za wykonywanie tych usług. Pamiętaj, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości nieczystości ciekłych należy się pozbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu miasta stołecznego Warszawy otrzymasz w Biurze Ochrony Środowiska z siedzibą przy pl. Bankowym 2 (XIX piętro Błękitnego Wieżowca).

Masz też obowiązek przyłączenia nieruchomości, na której znajduje się bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej; niewywiązanie się z tych obowiązków skutkować może sankcjami w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń.

Uchwała „antysmogowa”

24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – czyli nakazującą instalację i eksploatację pieców i instalacji grzewczych zmniejszających negatywne oddziaływanie spalanych substancji na człowieka i środowiska. Jej treść i terminy obowiązywania można znaleźć na stronie Sejmiku Województwa.

Uchwała sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/20 z dnia 8 września 2020r w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w Województwie Mazowieckim w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. nr 115/20 z dnia 8 września 2020r w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w Województwie Mazowieckim w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Zauważyłeś nieprawidłowości, dotyczące realizacji gospodarki odpadami komunalnymi?

Zgłoś ten fakt do:

- Wydziału Ochrony Środowiska dla danej dzielnicy Warszawy lub

- Referatu ds. Kontroli Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy z siedzibą ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz właściwych Oddziałów Terenowych Straży Miejskiej

Zadzwoń do nas pod numer 986 numer

Co powinieneś wiedzieć?

Wszelkie uwagi w zakresie realizacji zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy możesz zgłaszać pod bezpłatny numer interwencyjny 19 115 (www.warszawa19115.pl);

Na terenie Stolicy działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i:

- dla prawobrzeżnej Warszawy pod adresem ul. Płytowa 1 w Warszawie

- dla lewobrzeżnej Warszawy pod adresem ul. Zawodzie 16 w Warszawie

Na terenie Stolicy działają także Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK – wykaz lokalizacji dla poszczególnych dzielnic na stronie Urzędu Miasta: www.czysta.um.warszawa.pl

Więcej informacji otrzymasz na stronie Urzędu Miasta.

Kontrolujący, na podstawie art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska jest uprawniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub jego części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do22.00 – na pozostały teren;

- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kontrola obejmuje:

- zakres zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie;

- sposób pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami odrębnymi oraz

- realizację innych obowiązków określonych w Regulaminie.

Funkcjonariuszowi w trakcie wykonywania czynności kontrolnych może towarzyszyć rzeczoznawca; kontrolujący musi posiadać upoważnienie Prezydenta m.st. Warszawy wydane na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska; z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, którego kopię otrzymasz.

Oryginał protokołu kontroli, dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazany zostanie do Biura Gospodarki Odpadami z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9.

SANKCJE KARNE

Art. 225 § 1 Kodeksu karnego - Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 .

Art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

Art. 334. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.poz. 1219, 1378,1565.) - Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439.) Art. 10 ust.
- 2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.
- 2c. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny.

Art. 171. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 9 (. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875) - Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny. 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech