Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Obsługi Gospodarczej należy w szczególności:

 • organizacja przedsięwzięć formalno-prawnych związanych z pozyskiwaniem i użytkowaniem nieruchomości przez Straż Miejską;
 • prowadzenie wykazu obiektów użytkowanych przez Straż Miejską;
 • planowanie wydatków, w tym przygotowywanie projektu rocznego planu zamówień publicznych, z zakresu zadań realizowanych przez referat;
 • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat;
 • opracowywanie projektów umów, negocjowanie warunków zawieranych umów w zakresie realizowanym przez referat,
 • organizacja i realizacja przedsięwzięć związanych z prowadzeniem zadań inwestycyjnych;
 • planowanie i realizacja prac remontowo-budowlanych;
 • protokolarne przeprowadzanie odbiorów realizacji robót budowlanych lub prac remontowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zawartych umów;
 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej dla obiektów Straży Miejskiej;
 • organizacja i realizacja przeglądów technicznych obiektów, wynikających z obowiązujących przepisów;
 • zapewnienie właściwego zabezpieczenia technicznego budynków i lokali Straży Miejskiej;
 • organizacja bieżących napraw i konserwacji istniejących instalacji i urządzeń w obiektach Straży Miejskiej;
 • usuwanie zgłoszonych awarii, szkód i usterek;
 • zgłaszanie do ubezpieczyciela i weryfikacja rozliczenia szkód powstałych w obiektach Straży Miejskiej;
 • organizacja formalno-prawna usuwania usterek w ramach uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zadań związanych z zadaniami realizowanymi przez referat;
 • zapewnienie utrzymania należytego porządku i czystości zajmowanych obiektów przez Straż Miejską wraz z terenem zewnętrznym zgodnie z zawartymi umowami lub obowiązującymi przepisami;
 • zapewnienie prawidłowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych obiektów administrowanych przez Straż Miejską;
 • realizowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi przy organizacji przedsięwzięć gospodarczych w zakresie przygotowania i obsługi uroczystości Straży Miejskiej;
 • zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie ze stosownymi przepisami oraz we współpracy z Inspektorem ds. Ppoż.;
 • weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków i faktur otrzymywanych od usługodawców;
 • prowadzenie rozliczeń ponoszonych przez Straż Miejską kosztów związanych z wynajmowanymi powierzchniami;
 • realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech